Activiteitenprogramma

Download het Kerkblad

ANBI Bergharen Hernen Kerkenraad

Protestantse Gemeente Bergharen-Hernen

 

Beleidsplan Kerkenraad 2015 – 2016.

 

 

Inleiding.

 

Dit beleidsplan geeft de huidige stand van zaken weer en een paar lijnen naar de toekomst.

Als basis voor dit beleidsplan gelden de afspraken die de laatste jaren op de kerkenraadsvergaderingen en op de zg. Duovergaderingen met de gemeente Horssen zijn gemaakt

 

 

Missie en Visie.

 

De Protestantse kerk Bergharen-Hernen  is een gemeenschap van gelovigen, die zich scharen rond Jezus Christus, Heer van de kerk.

Zij wil een huis voor de ziel zijn, waar mensen zich geestelijk thuis voelen, elkaar ontmoeten en elkaar geestelijk inspireren.

Wij geloven in een kerkgemeenschap, waar het Woord leeft.

Wij geloven in een kerk, die op diverse wijze de onderlinge verbondenheid stimuleert.

Wij menen, dat het missionaire en diaconale werk deel uitmaakt van onze gemeente en mede haar roeping bepaalt.

Wij merken, dat God met mensen een heel eigen weg gaat. Dit leidt tot diversiteit in geloofsbeleving, zonder dat de onderlinge betrokkenheid verloren gaat.

 

 

Organisatie.

 

Onze gemeente is een onderdeel van de Streekgemeente Maas en Waal.

Deze is verdeeld in vier regio’s: West, Midden, Noordoost en Zuidoost.

Samen met de gemeenten Druten en Horssen vormt onze gemeente de regio Midden.

De gemeente Bergharen-Hernen  heeft een eigen kerkenraad bestaande uit zes leden.

Onze predikant werkt voor de gehele regio Midden. Zij heeft 10 uren per week beschikbaar voor het werk in onze gemeente.

Daarnaast zijn er een aantal gemeenteleden waarop voor diverse werkzaamheden een beroep kan worden gedaan. Met elkaar worden zo de kerkdiensten en het pastoraat verzorgd.

Het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters handelen in samenwerking met de streekcolleges van Diaconie en Kerkrentmeesters.

 

 

Met de gemeente Horssen wordt overleg gevoerd om een Gemeenschappelijke Regeling aan te kunnen gaan. Vergaderingen en kerkdiensten kunnen dan gemeenschappelijk geregeld worden en er kan van elkaars expertise gebruik worden gemaakt.  In de loop van 2015 zal dit duidelijker worden gemaakt en op schrift gesteld.

 

In het pastoraat worden verschillende doelgroepen onderscheiden. Het crisispastoraat en ouderenpastoraat wordt veelal door de predikant uitgevoerd. Vanuit de streekgemeente is er extra aandacht voor de middengroepen tussen 30 en 50 jaar. Vanuit onze gemeente wordt hieraan actief deelgenomen. Het overige bezoekwerk wordt door de ouderlingen in samenwerking met de overige kerkenraadsleden, uitgevoerd.

Jongerenwerk wordt door de streekgemeente geregeld.

 

Formatie.

 

De basisformatie is 0,75 Fte predikant waarvan  35% beschikbaar is voor de gemeente Bergharen-Hernen.

Koster (nu vacant), gastpredikanten en organisten behoren tot de betaalde krachten.

 

Financiën.

 

Het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen leveren jaarlijks een begroting aan ter vaststelling in de Kerkenraad.

Zij organiseren in het begin van elk kalenderjaar de Actie Kerkbalans en doen uiteindelijk verslag hiervan in het Kerkblad van de Streekgemeente.

In de begrotingen wordt uitgegaan van de bestaande formatie en kerkelijke situatie.

Na afloop van het exploitatiejaar stellen het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen de financiële jaarrekeningen op ter vaststelling in de Kerkenraad.

Zowel begrotingen als jaarrekeningen worden uiteindelijk goedgekeurd door de KKG.

 

Gebouwen.

 

Ons kerkgebouw is gevestigd aan de Veldsestraat 12 te Bergharen. Hierin vindt drie keer  per maand de eredienst plaats.

Het gebouw wordt niet verhuurd. Wel worden er met enige regelmaat muziekuitvoeringen in gehouden.

 

Pastorie en kosterswoning.

De gemeente Bergharen heeft een pastorie in eigendom, gevestigd Dorpsstraat 80 die wordt verhuurd aan de predikant. Tevens bezit de gemeente een kosterswoning. De vacature voor een koster is momenteel vacant.  Er wordt gezocht naar een nieuwe koster of kostersechtpaar.

 

 

 

Communicatie.

 

De communicatie met de gemeente vindt tot nu toe plaats via:

 

- Het Kerkblad van de Protestantse Streekgemeente Maas en Waal.

- De Website van de Streekgemeente Maas en Waal met links naar de websites van de afzonderlijke regio’s.

- Afkondigingen in de eredienst door de dienstdoende ouderling.

- E-mail wordt volop gebruikt voor de uitwisseling van vergaderstukken en het ontvangen/verzenden van correspondentie.

- In de lokale kranten en wijkbladen  wordt informatie over de kerkdiensten vermeld evenals in het berichtenkastje bij de kerk.

- Daarnaast worden berichten geplaatst in het Kerkblad  omtrent bijzondere diensten en activiteiten.

 

 

 

Opbouw Gemeente Bergharen-Hernen

 

De gemeente bestaat uit  140  leden:

58 doopleden

39 belijdende leden

43 overige leden

 

 

Er wordt met zorg gekeken naar het relatief grote aantal ouderen in de gemeente en nagedacht wordt hoe de gemeente te vitaliseren. Hiervoor zijn nog geen concrete plannen met uitzondering van het bezoekwerk dat aan de groep 30-50 jarigen gebracht wordt.

Een aanstaande gemeenteavond zal hopelijk meer duidelijkheid brengen in het waarom van het soms slechte kerkbezoek.

 

Verbinding

Samen zoeken naar sporen van God en geïnspireerd er gestalte aan geven door met elkaar een uitnodigend thuis te vormen.

 

Agenda

Geen evenementen
Copyright © 2019 Streekgemeente Maas en Waal. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.