Activiteitenprogramma

Download het Kerkblad

Horssen CVK

ANBI Horssen CVK

ANBI INFORMATIE

De Protestantse gemeente Horssen en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

 

ALGEMENE INFORMATIE

Naam van de gemeente:             Protestantse gemeente Horssen

Fiscaalnummer:                            8241.39.343

Contactadres:                                 Ulandsestraat 1, 6631 KC Horssen

Scriba:                                              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website:                                          http://www.kerkenmaasenwaal.nl/midden/

Kerkgebouw:                                              Kerkpad 11, 6631 AB Horssen

 

De Protestantse gemeente Horssen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente Horssen.

 

BESTUUR

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen).

In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van Kerkrentmeesters kent toegevoegde leden.

 

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

 

De wijze van verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

 

BELONINGSBELEID

De leden van het moderamen, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Predikanten zijn betaalde functies.

 

De beloning van kerkelijke medewerkers is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx.

 

VOORGENOMEN ACTIVITEITEN
De voorgenomen activiteiten die in de gemeenten plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het Kerkblad, op de websites van de (streek)gemeente, losse publicaties of worden afgekondigd tijdens de kerkdiensten.

 

DOELSTELLING EN BELEID

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1.   De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2.   Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3.  Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Naast de erediensten die iedere zondag en op Christelijke feestdagen worden gevierd, biedt de Protestantse gemeente Horssen zorg aan de gemeenteleden, onderhoudt zij contacten met andere geloofsgemeenschappen en bespreekt zij zaken die regionaal of landelijk spelen.

De Protestantse gemeente Horssen heeft geen winstoogmerk. Ook ontvangt zij geen overheidssubsidie met uitzondering van subsidies voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn:

·      De geldelijke bijdragen van leden in de vorm van de vaste vrijwillige bijdrage, collecteopbrengsten en overige giften

·      Opbrengsten van geld wervende acties

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen.

De kerkrentmeesters en de diaconie dienen ieder jaar hun ontwerpbegrotingen in, samen met een ontwerp collecterooster. Ook leggen zij voor 1 juni hun ontwerp jaarrekeningen over het afgelopen kalenderjaar voor aan de kerkenraad. Het vermogen wordt besteed aan de eredienst , pastoraat en overige werkzaamheden van de predikant.  En verder aan het onderhoud en de instandhouding van het kerkgebouw en overige gebouwen die door de gemeente gebruikt worden.

 

Het volledige beleidsplan vindt u <hier>  

Het beleidsplan van de (landelijke) Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden via de link:

http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/Visienota-2012.aspx

 

VERSLAG ACTIVITEITEN

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

FINANCIELE VERANTWOORDING
De begroting en jaarrekening van de Protestantse gemeente Horssen zijn openbaar en kunnen worden opgevraagd bij de scriba:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

VERKORTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN MET TOELICHTING

Onderstaande staat van baten en lasten 2017 geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

Baten:   2017 Begroting 2018
       
baten onroerend goed   5392 5400
rente baten   197 750
bijdragen levend geld   11914 10400
subsidies   2829 2829
       
totaal:   20332 19379
       
       
Lasten:      
       
lasten kerkgebouw   6151 4180
lasten ov.onroerend goed   1741 1900
afschrijvingskosten   0 0
pastoraatskosten   5007 4400
kosten kerkdiensten   343 300
verplichtingen en bijdragen   274 250
salarissen en vergoedingen   2765 3075
kosten beheer en administratie   2352 2800
bankkosten   291 300
       
totaal:   18924 17205
       
       
saldo baten minus lasten:   1408 2174
       
toevoegingen aan voorzieningen   -6101 -5969
ontrekking aan voorzieningen   3361 0
streekgementeen   -9185 -14205
overige baten en lasten   0 0
totaal:   -10517 -20174
       
       
Resultaat   -4807 -18000

 

 

Verbinding

Samen zoeken naar sporen van God en geïnspireerd er gestalte aan geven door met elkaar een uitnodigend thuis te vormen.

 

Agenda

Geen evenementen
Copyright © 2019 Streekgemeente Maas en Waal. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.