Activiteitenprogramma

Download het Kerkblad

Horssen Diaconie

ANBI Horssen Diaconie

ANBI INFORMATIE

 

De diaconie van de Protestantse gemeente Horssen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

ALGEMENE INFORMATIE

 

Naam van de gemeente:                     Protestantse gemeente Horssen

Fiscaalnummer:                                 8241.39.379

Contactadres:                         Neersteindsestraat 11, 6631 KD Horssen

Scriba:                                    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

website:                                             http://www.kerkenmaasenwaal.nl/midden

 

Kerkgebouw:                                     Kerkpad 11, 6631 AB Horssen

 

 

De Protestantse gemeente Horssen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven â_œeen gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten â_œ. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:  kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse gemeente Horssen.

 

 

BESTUUR

 

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen).

Het College van diakenen telt twee leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.

 

 

BELONINGSBELEID

 

De leden van het moderamen, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Predikanten zijn betaalde functies.

 

De beloning van diaconale werkers (indien aanwezig) is geregeld in de _˜Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederlandâ_™. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via de link: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx.

de diaconie van de Protestantse gemeente Horssen kent geen betaalde diaconale werkers.

 

VOORGENOMEN ACTIVITEITEN

 

 

De voorgenomen diaconale activiteiten die door de diaconie plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het Kerkblad, door losse publicatie of door aankondiging tijdens de kerkdiensten.

 

DOELSTELLING EN BELEID

 

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

VERANTWOORDING EN BELEIDSPLAN

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen.

Het college van diakenen dienen ieder jaar hun ontwerpbegrotingen in, samen met een ontwerp collecterooster. Ook leggen zij voor 1 juni hun ontwerp jaarrekeningen over het afgelopen kalenderjaar voor aan de kerkenraad.

De kerkleden wordt elk jaar gevraagd om een bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

 

Het beleidsplan van de Protestantse gemeente Horssen vindt u  <hier>

Onderdeel van dit beleidsplan zijn de diaconale activiteiten.

Het beleidsplan van de (landelijke) Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden via de link:

http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/Visienota-2012.aspx

 

VERSLAG ACTIVITEITEN

 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Diakenen. Zij leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

FINANCIELE VERANTWOORDING

 

De begroting en jaarrekening van de Protestantse gemeente Horssen zijn openbaar en kunnen worden opgevraagd bij de scriba: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

VERKORTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN MET TOELICHTING

 

Onderstaande staat van baten en lasten 2017 geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar 2018 zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Baten:   2017 Begroting 2018
       
Baten onroerende zaken   24942 23800
Rentebaten   1 50
Bijdragen levend geld   1320 400
Door te zenden bijdragen   940 950
       
totaal:   27203 25000
       
       
Lasten:      
       
Lasten onroerende zaken   16647 7000
Verplichtingen en bijdragen   4823 4800
Kosten beheer en administratie   1065 1400
Bankkosten   317 350
Diaconaal werk Plaatselijk   2318 2500
Diaconaal werk Landelijk   649 600
Diaconaal werk Wereldwijd   723 350
       
totaal:   26542 17000
       
       
saldo baten minus lasten:   661 8000
       
Toevoeging aan voorzieningen   -6000 -6000
Ontrekking aan voorzieningen   1566 0
       
Resultaat   -3773 2000

 

 

 

 

Verbinding

Samen zoeken naar sporen van God en geïnspireerd er gestalte aan geven door met elkaar een uitnodigend thuis te vormen.

 

Agenda

Geen evenementen
Copyright © 2019 Streekgemeente Maas en Waal. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.