Activiteitenprogramma

Download het Kerkblad

Diaconie

162 zwo

 Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Dat is wat de diaconieën van onze drie gemeenten zo goed mogelijk trachten te doen. De diaconieën proberen de hun ter beschikking staande gelden zo goed mogelijk aan te wenden ten behoeve van diegenen die het nodig hebben. Dit kan zijn voor mensen in de directe omgeving, maar ook voor mensen elders in de wereld. De vele verzoeken om financiële steun worden zorgvuldig bekeken en, waar mogelijk, gehonoreerd.

Hulpvraag
Steeds vaker zijn er mensen die moeite hebben het hoofd boven water te houden. Dat kan door structurele problemen zijn of wegens een onverwachte tegenslag. De diaconie kan dan helpen om oplossingen te vinden. Door financieel bij te springen of door samen hulp bij de gemeentelijke instanties te zoeken. De diaconie heeft een goed contact met de sociale diensten van de burgerlijke gemeentes.
De diakenen kunnen dit werk echter pas goed doen, als zij op de hoogte zijn van de hulpvragen die er zijn. Hulp vragen is voor de meeste mensen moeilijk en hulp wordt vaak pas gevraagd als het echt niet anders kan. Als u zelf hulp nodig heeft of iemand in uw omgeving kent die een diaconaal steuntje in de rug kan gebruiken, stellen wij het bijzonder op prijs als u ons informeert. Voor ons is het vanzelfsprekend dat alles wat u ons vertelt vertrouwelijk behandeld zal worden.

Bemiddeling Vakantiebureau
De Stichting Steunfonds Bijzondere Vakanties stelt zich ten doel om de vakantieweken voor ouderen en mensen met een handicap financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld door extra faciliteiten en activiteiten mogelijk te maken. De vakantieweken zijn ook bedoeld voor mensen met een dementerende partner en voor éénoudergezinnen. Aanmelding hiervoor is mogelijk via de daarvoor bestemde inschrijfformulieren. Indien u in aanmerking wilt komen voor financiële steun of bemiddeling van de diaconie, dient uw inschrijving altijd in overleg met de diaconie plaats te vinden.

Attenties voor de ouderen
Ter gelegenheid van de Dankdag voor gewas en arbeid verzorgen de diaconieën rond de eerste woensdag in november een attentie voor zieke- en oudere gemeenteleden (van 75 jaar en ouder).  In Bergharen-Hernen krijgen langdurig zieken en oudere gemeenteleden ook rond de Kerst een attentie. Tijdens de kerstviering in de Kasteelhof (Druten) ontvangen de bezoekers van de Kasteelhofdiensten een kerstattentie. In Horssen wordt bij alle gezinnen voor de Kerst de Elizabeth bode en een lekkernij uit de Wereldwinkel gebracht.

Genereren van de benodigde gelden
De gelden die voor het werk van de diaconie nodig zijn, worden voor een (groot) deel verkregen door collectes tijdens de kerkdiensten. Daarnaast door het organiseren van speciale projecten en acties en door giften zomaar tussendoor. De diaconieën van Bergharen-Hernen en Horssen kunnen daarnaast nog putten uit de opbrengsten van landerijen.

Streekdiaconie
Naast de plaatselijke diaconieën is er in de streekgemeente Maas en Waal een streekdiaconie. Daarin zijn alle plaatselijke diaconieën vertegenwoordigd. Deze streekdiaconie coördineert de gezamenlijke activiteiten en biedt een platform waar de kennis en ervaringen van de plaatselijke diaconieën, gedeeld kunnen worden. Zo ondersteunen de diakenen elkaar streekbreed op alle terreinen van het diaconale werk. Aandachtsvelden zijn o.a. kerk en landbouw, milieu, armoedebestrijding, gemeentelijk sociaal beleid, asielzoeker-problematiek, jongerendiaconaat en ZWO. De streekdiaconie is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

ZWO-Werkgroep Maas en Waal
ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking en is een vast onderdeel van de streekdiaconie. Vanuit de streekdiaconie wordt het duurzame werk van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht gebracht oa in de kerkdiensten, het streekblad en tijdens de 40-dagentijd. Informatie over het ZWO project vindt u op de website van onze streekgemeente en in het streekblad. U kunt ook op de link klikken. ZWO project


Correspondentieadressen Diaconie:

Bergharen-Hernen
D. Greup, Kooistraat 4, 6654 KH Afferden.
Bankrekeningnummer Rabobank nr. 121537919

Horssen
M. Wiersma, Neersteindsestraat 11, 6631 KD Horssen
Bankrekeningnummer Rabobank 123503175

Druten
Diaconie Protestantse Gemeente Druten - Postbus 49 - 6650 AA Druten.
SKG bank IBAN nr: NL43 RABO 0373 7368 86  t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Druten
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verbinding

Samen zoeken naar sporen van God en geïnspireerd er gestalte aan geven door met elkaar een uitnodigend thuis te vormen.

 

Agenda

Geen evenementen
Copyright © 2019 Streekgemeente Maas en Waal. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.