Informatie

Normaal gesproken zijn de kerkdiensten van onze gemeente in de protestantse kerk in Beuningen, afwisselend om 09.30 en 11.00 uur. Hoe laat de kerkdienst is, kunt u via de agenda vinden. 

Via de contactpagina kunt u contact opnemen met verschillende mensen uit onze kerkelijke organisatie. Mocht de persoon die u zoekt er niet bij zijn, dan kunt u het algemene contact formulier gebruiken.

Informatie zoals telefoonnummer, adres, bankrekeningnummers, etc kunt u op deze pagina vinden.

En voor het diensten- en vergaderrooster: klik hier.

Er is een speciaal boekje gemaakt met daarin meer informatie over de jeugd- en tienerclub. Dat boekje kunt u hier downloaden.

Groeien

GROEIEN 

Leven is gericht op groei. In de natuur kijken we elk jaar in de lente met verwondering naar het zaad dat in de aarde valt en uitgroeit tot een plant die bloeit en vrucht draagt. Ook mensen kunnen in hun leven groeien, bloeien en vrucht dragen. Met aandacht volgen we de groei van een kind tot een volwassen man of vrouw.

 

Klik hier om te downloaden.

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) zorgt voor het beheer van alle kerkelijke gelden en goederen, diaconaal bezit uitgezonderd. Onder kerkelijk bezit valt het vermogen in de vorm van geld en (risicoloze) beleggingen en vermogen in de vorm van gronden en gebouwen. Tot het bezit behoren ook alle gebouwen, de begraafplaatsen en de archieven. Het is de taak van de CvK om aan de gemeente de best mogelijke financiële omstandigheden te bieden voor haar functioneren als kerk van Christus in de wereld. Het CvK probeert het vermogen waardevast te houden voor de geslachten na ons en dat vermogen rendabel te maken, zodat de opbrengst ervan gebruikt kan worden als aanvulling op de inkomsten uit bijdragen en collectes. De jaarlijkse uitgaven van de gemeente worden voor twee/derde gedekt uit bijdragen en collectes, het overige moet komen uit het genoemde rendement op het vermogen.
Het CvK doet van haar handelingen verslag in de kerkenraad en belangrijke beslissingen worden genomen na goedkeuring van de kerkenraad. Van het beheer van de financiën legt zij verantwoording af in de vorm van begrotingen en jaarrekeningen, die aan de gemeente ter inzage worden gegeven

Kerkbalans
Aan alle gemeenteleden wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd. In januari wordt daarom de Aktie Kerkbalans gehouden. U ontvangt via de contactpersonen een formulier, dat persoonlijk weer bij u wordt afgehaald, waarmee u uw bijdrage voor het komende jaar kunt toezeggen. Giften aan de kerk zijn, boven uw fiscale drempel, aftrekbaar voor de belastingen.

Solidariteitskas
Jaarlijks wordt de inning van bijdragen voor de 'Solidariteitskas' georganiseerd. Deze inning (voor alle leden van de PKN) is bedoeld als een bijdrage aan het landelijke kerkenwerk. De gemeente int de bijdragen en geeft deze grotendeels door aan de landelijke kerk.

Collectebonnen
Het CvK geeft collectebonnen uit, die u kunt kopen om vervolgens, uitsluitend in onze eigen gemeente, te gebruiken voor de collecte. U kunt op die manier uw collectegeld als gift aantoonbaar maken bij de fiscus.

Verhuur van de gebouwen
De gemeente beschikt over verschillende ruimtes die geschikt zijn voor gebruik door derden. Te denken valt aan activiteiten van verenigingen of bijeenkomsten in de privé-sfeer als familiefeesten of verjaardagen. Mogelijkheid van verhuur kan besproken worden, zolang het gebruik niet in strijd is met de kerkelijke doelstellingen. U kunt hiervoor ons formulier gebruiken.

Ledenadministratie
De burgerlijke gemeente geeft doorgaans geen gegevens over verhuizingen, geboorte, huwelijk of overlijden meer door aan de kerk. Daarom wordt u verzocht deze berichten zelf door te geven aan de ledenadministratie van de kerk. Een kort bericht aan de ledenadministrateur volstaat voor een correcte administratie van gewijzigde gegevens. (zie ook adressenlijst)

Onkostendeclaratie
Het formulier om de onkosten die u maakt voor de kerk te declareren, kunt u via deze pagina downloaden.

Agenda

Geen evenementen

Download mailnieuws

klik hier

En via deze link gaat u naar het overzicht van alle downloads.

Download Kerkblad